Zasady i Warunki

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Sezon HYROX (2023/2024) – POLSKA

 1. INFORMACJE OGÓLNE

 1.1. HYROX Polska Sp. z o.o., z siedzibą przy Juliana Falaty 19A/1, 87-100 Toruń, Polska („HYROX PL”, „Organizator”), organizuje wydarzenie „HYROX – World Series of Fitness Racing” („HYROX”). HYROX obejmuje kilka wydarzeń w różnych miastach na całym świecie, z mistrzostwami świata jako punktem kulminacyjnym i podsumowaniem sezonu. Zawody HYROX odbywają się w formie: (i) indywidualnej („Zawody Indywidualne”) w dywizjach HYROX PRO MEN/HYROX PRO WOMEN i HYROX MEN/ HYROX WOMEN („Dywizja Indywidualna”); (ii) jako zawody partnerskie („Zawody Dwójek”) w dywizjach HYROX DOUBLES MEN/ WOMEN/MIXED („Dywizje dwójek”); oraz (iii) jako zawody sztafetowe („Zawody Sztafet”) w dywizjach HYROX MEN/WOMEN/MIXED SEASON („Dywizje Sztafetowe”).

 1.2. Wydarzenia HYROX są organizowane i przeprowadzane z zastrzeżeniem wszystkich obowiązujących przepisów prawa, ustaw, prawa zwyczajowego, przepisów, rozporządzeń, kodeksów, zasad, wytycznych, nakazów, zezwoleń, taryf i zatwierdzeń, w tym tych dotyczących środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa lub środków sanitarnych w kontekście Covid-19 każdego organu rządowego, które mają zastosowanie do uczestników („uczestnik”) (łącznie jako „Obowiązujące Przepisy”).

 1. NINIEJSZY REGULAMIN

 2.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa i obejmuje wszystkie warunki prawne mające zastosowanie między organizatorem a uczestnikiem w związku z rejestracją Uczestnika i jego udziałem w wydarzeniach HYROX odbywających się w Polsce (każde jako „Wydarzenie”). Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany niniejszego Regulaminu (oraz formatu, daty i struktury dowolnego Wydarzenia), w tym w przypadku zmiany Obowiązujących Przepisów; o wprowadzeniu takich zmian powiadomimy uczestnika.

 1. REJESTRACJA UDZIAŁU W WYDARZENIU

 3.1. Aby zarejestrować swój udział w Wydarzeniu, za pośrednictwem naszej strony internetowej uczestnik musi:

 3.1.1. wypełnić formularz rezerwacji Wydarzenia (dostępny na stronie internetowej HYROX PL) zgodnie z prawdą. Nie może przy tym podawać nieprawdziwych informacji ani fałszywie przedstawiać informacji innej osoby jako odnoszących się do uczestnika. Rejestracja każdego, kto użyje fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub dokumentów w celu uzyskania wstępu, zostanie anulowana i może zostać wykluczony z udziału w przyszłych Wydarzeniach. Użycie fałszywych dokumentów w celu uzyskania wstępu może stanowić przestępstwo;

 3.1.2. wyrazić zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO);  

 3.1.3. potwierdzić przyjęcie do wiadomości i akceptację niniejszego Regulaminu;

 3.1.4. wyrazić zgodę na uiszczenie na rzecz HYROX PL opłaty należnej od Uczestnika w związku z jego udziałem w danym Wydarzeniu („Opłata”).

 3.2. Zakończenie powyższego procesu rejestracji stanowi wiążącą, nieodwołalną i bezwarunkową ofertę uczestnictwa w danym Wydarzeniu zgodnie z niniejszymi Regulaminem.

3.3. Z chwilą potwierdzenia przez Organizatora rejestracji Uczestnika pocztą elektroniczną, zostaje zawarta wiążąca umowa pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, dotycząca udziału Uczestnika w danym Wydarzeniu, zgodnie z niniejszym Regulaminem i z zastrzeżeniem do jego postanowień (z wyłączeniem wszelkich innych warunków i postanowień, chyba że niniejszy Regulamin stanowi inaczej).

 3.4. Aby wziąć udział w Wydarzeniu, Uczestnik musi:

 3.4.1. mieć ukończone szesnaście lat,

 3.4.2. być w ogólnie dobrym stanie zdrowia;

 3.4.3. na uzasadnioną prośbę HYROX PL, Uczestnik musi być gotowy do ujawnienia swojego stanu zdrowia (w tym poprzez potwierdzenie przez wykwalifikowanego lekarza, na przykład w formie zaświadczenia lekarskiego);

 3.4.4. być prawidłowo zarejestrowanym do udziału w takim Wydarzeniu; oraz

 3.4.5. posiadać akredytację zgodnie z niniejszymi Regulaminem oraz oficjalny numer startowy.

 3.5. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ocenę wymogów zdrowotnych związanych z jego udziałem w Wydarzeniu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że: (i) stan zdrowia Uczestnika może ulec zmianie w okresie pomiędzy rejestracją do udziału w dowolnym Wydarzeniu a takim udziałem (w tym z powodu infekcji wirusowej, choroby lub urazu); oraz (ii) Uczestnik ponosi to ryzyko samodzielnie i nie może rozwiązać niniejszej umowy z powodu późniejszego wystąpienia infekcji wirusowej, choroby lub urazu. Uczestnik ponosi wyłączne koszty związane z przestrzeganiem postanowień punktu 3.4.3 niniejszego Regulaminu.  

 3.6. Jeśli w momencie rejestracji Uczestnik nie ukończył 18 lat, musi dostarczyć oświadczenie o zgodzie wydane przez rodzica lub innego opiekuna prawnego wraz z kopią paszportu (lub innego dowodu tożsamości ze zdjęciem), nie później niż 2 dni przed danym Wydarzeniem na adres: hello@hyrox.pl. W przypadku niespełnienia tego wymogu HYROX PL może rozwiązać umowę (i odwołać udział Uczestnika w danym Wydarzeniu), a Opłata zostanie zwrócona Uczestnikowi (będzie pomniejszona o wszelkie opłaty za usługi już naliczone zgodnie z punktem 5.2 niniejszego Regulaminu).

 3.7. Widzowie mogą zakupić bilety na dowolne Wydarzenie. HYROX PL zastrzega sobie jednak prawo do zażądania od widzów przedstawienia dowodu potwierdzającego ich stan zdrowia w czasie trwania Wydarzeń, w razie potrzeby poprzez przedstawienie dowodu w odpowiedniej formie określonej w punkcie 3.4.3 niniejszego Regulaminu. Widzowie muszą również ponieść ryzyko późniejszego pogorszenia się ich stanu zdrowia po zakupie biletów oraz wszelkie koszty, które poniosą w związku z dostarczeniem wymaganego dowodu o dobrym stanie zdrowia. 

 3.8. HYROX PL zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji i/lub wykluczenia Uczestnika z udziału lub uczestnictwa w Wydarzeniu w dowolnym czasie i bez prawa do zwrotu Opłaty lub powiązanych kosztów uczestnictwa w Wydarzeniu, jeżeli:

 3.8.1. Uczestnik poda nam nieprawdziwe dane osobowe, w tym również podczas rejestracji; 

3.8.2. działania i/lub zaniechania Uczestnika (przed, w trakcie lub po Wydarzeniu) zagrażają bezpieczeństwu innych uczestników, widzów, naszych pracowników lub innych przedstawicieli; 

 3.8.3. istnieje uzasadnione podejrzenie, że Uczestnik jest w posiadaniu lub pod wpływem jakichkolwiek substancji (zwiększających wydajność lub innych) w czasie trwania Wydarzenia.

 3.9. Uczestnik może zarejestrować siebie lub swój zespół tylko raz na każde Wydarzenie. Podwójne rejestracje dokonane przez tę samą osobę lub zespół, zarówno startujący indywidualnie lub jako członek zespołu, są liczone tylko raz. Nie ma prawa do drugiego miejsca startowego. Wszelkie zduplikowane rejestracje nie będą przez nas akceptowane.

 1. Przeniesienie/zmiana Rejestracji

 Jeśli wymagana jest zmiana rejestracji lub przeniesienie, zezwalamy na zmiany lub przeniesienia wyłącznie w zgodności z poniższymi zasadami:

 Jeśli zarejestrujesz się na wydarzenie w Polsce, możesz dokonać transferu tylko do tego samego kraju, w którym dokonałeś rejestracji.

 Żadnych zmian nie można łączyć, np. zmieniać wydarzenia ORAZ dywizji lub przeniesienie rejestracji na innego zawodnika i do innej dywizji. Można dokonać tylko jednej zmiany na raz.

 4.1. Jeśli Uczestnik zarejestruje swój udział w Zawodach Indywidualnych, może zmienić dowolny z poniższych elementów w odniesieniu do swojej rejestracji, nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem danego Wydarzenia:

 – uczestnika, który bierze udział w zawodach;

– Wydarzenie, w którym bierze udział, na inne wydarzenie w tym samym roku;

4.2. Jeśli Uczestnik zarejestruje się w Zawodach Dwójek, może zmienić dowolny z poniższych elementów w odniesieniu do swojej rejestracji nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem danego Wydarzenia:

 – jednego lub obu uczestników, którzy biorą udział w zawodach;

– Wydarzenie, w którym bierze udział, na inne wydarzenie w tym samym roku;

– zmiany zawodów HYROX, w których bierze udział Uczestnik, z Zawodów Dwójek na Zawody Indywidualne z powodu choroby jednego z partnerów (należy pamiętać, że nie przysługuje żaden zwrot Opłaty).

 4.3. W przypadku rejestracji w Zawodach Sztafet, Uczestnik może zmienić dowolną z poniższych pozycji w odniesieniu do swojej rejestracji nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem danego Wydarzenia:

 – dowolnego ze wszystkich startujących uczestników;

– Wydarzenie, w którym bierze udział, na inne wydarzenie w tym samym roku;

 Rejestracje do Zawodów Sztafet nie mogą być zmieniane ani dzielone na różne zawody HYROX.

 Uczestnik może dokonać wszelkich zmian w rejestracji wymienionych w punktach od 4.1 do 4.3, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: hello@hyrox.pl. Należy pamiętać, że wszelkie takie zmiany podlegają dodatkowej opłacie manipulacyjnej.

 Rejestracja uczestnictwa w wydarzeniu może być dokonana w formie Vouchera, który nie może być przenoszony na inne osoby, ani osoby trzecie. 

Niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, jeśli Uczestnik zarejestruje się do udziału w Wydarzeniu na podstawie lub z użyciem vouchera, nie może zmienić uczestnika biorącego udział w danym Wydarzeniu.

Przeniesienie biletu pomiędzy wydarzeniami nie będzie dozwolone, jeśli wybrana dywizja jest już wyprzedana. 

 1. OPŁATA, OPŁATA ZA USŁUGĘ I REGULAMIN PŁATNOŚCI

 5.1. Wszystkie ceny podane na stronie rejestracji zawierają podatek VAT.

 5.2. Oprócz Opłaty, po dokonaniu rejestracji uczestnictwa w dowolnym Wydarzeniu, należy uiścić opłatę za usługę (w wysokości 5% całkowitej wartości Opłaty). Opłata ta musi zostać uiszczona przez Uczestnika oprócz samej Opłaty.

 5.3. Opłatę i opłatę za usługę należy uiścić niezwłocznie po rejestracji w Wydarzeniu. Płatności tego typu mogą być dokonywane za pomocą:

 5.3.1. karty kredytowej lub debetowej; 

5.3.2. Google Pay;

5.3.3. Apple Pay;

5.3.4. Visa Checkout.

 5.4. Jeśli płatność nie zostanie przetworzona z jakiegokolwiek powodu, HYROX PL ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez ponoszenia odpowiedzialności. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie koszty zasadnie związane z takim rozwiązaniem.

 1. PRZYJAZD / WSTĘP NA WYDARZENIE

 6.1.  Po przybyciu na Wydarzenie i pod warunkiem okazania przez Uczestnika:

 6.1.1. oficjalnego potwierdzenia rejestracji; 

 6.1.2. dowodu tożsamości; 

 6.1.3. w stosownych przypadkach, dowodu stanu zdrowia,

 Uczestnik otrzyma dokumenty startowe i zostanie mu przyznany wstęp na takie Wydarzenie, pod warunkiem, że nie wykazuje żadnych typowych objawów choroby (w tym między innymi duszności, kaszlu lub gorączki).  

 6.2. HYROX PL zastrzega sobie prawo do zażądania od Uczestnika dalszych wyjaśnień dotyczących jego stanu zdrowia. W przypadku wystąpienia w trakcie Wydarzenia typowych objawów choroby (takich jak duszność, kaszel lub gorączka) lub innych oznak infekcji wirusowej, HYROX PL może usunąć Uczestnika z danego Wydarzenia bez zwrotu Opłaty.

 6.3. Po otrzymaniu dokumentów startowych należy sprawdzić ich kompletność. Zawarty w dokumentach startowych chip do pomiaru czasu należy zwrócić obsłudze Zawodów w strefie zakończenia wyścigu, niezwłocznie po przekroczeniu linii mety. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia chipa HYROX PL zastrzega sobie prawo do odzyskania od Uczestnika wszystkich poniesionych kosztów. 

 1. PRZEŁOŻENIE / ODWOŁANIE ZAWODÓW

 7.1. HYROX PL nie ma obowiązku organizowania Wydarzeń i, z zastrzeżeniem pozostałej części niniejszego punktu 7, może bez ponoszenia odpowiedzialności przełożyć, odwołać, lub zmienić czas lub lokalizację dowolnego lub wszystkich Wydarzeń z dowolnego powodu, w tym z powodu: 

7.1.1. okoliczności, na które HYROX PL nie ma wpływu; 

7.1.2. decyzji mającej na celu ochronę bezpieczeństwa osób postronnych lub uczestników Wydarzenia; 

7.1.3. jakichkolwiek zmian w Obowiązujących Przepisach.

7.2. W przypadku całkowitego odwołania Wydarzenia, na które Uczestnik został zarejestrowany, przysługuje mu prawo do bezpłatnej zmiany rezerwacji na alternatywne wydarzenie HYROX wybrane przez Uczestnika, odbywające się na terenie Polski w tym samym lub następnym sezonie Wydarzeń.

 7.3. Jeśli wydarzenie, na które Uczestnik jest zarejestrowany, zostanie przełożone, umowa Uczestnika z HYROX (w tym niniejszy Regulamin) pozostanie nienaruszona, a rejestracja Uczestnika pozostanie ważna na następną przełożoną edycję Wydarzenia, o którym mowa.

 7.4. Niezależnie od postanowień punktów 7.2 i 7.3 niniejszego Regulaminu, jeśli: (i) jakiekolwiek Wydarzenie, na które Uczestnik jest zarejestrowany, zostanie odwołane lub przełożone; oraz jeśli (ii) Uczestnik może wykazać HYROX PL w sposób zadowalający, że w związku z tym poniósł nadmierne trudności finansowe, HYROX PL może, według własnego uznania, zwrócić Uczestnikowi Opłatę. 

 7.5. Wszelkie zwroty Opłaty nie obejmują opłaty za usługę, poniesionej zgodnie z punktem 5.2.

 1. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Uczestnik, który wypełnił formularz zgłoszeniowy na Wydarzenie i uiścił Opłatę za udział w Wydarzeniu ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dokonania opłaty, ale nie później niż 14 dni przed Wydarzeniem. Po wygaśnięciu tych terminów prawo to wygasa.

8.2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy w ciągu 14 dni od dnia uiszczenia opłaty, ale nie później niż 14 dni przed Wydarzeniem, poinformować Organizatora Hyrox Polska Sp. z o.o. o swojej decyzji. Decyzję taką należy zgłosić mailowo na adres: hello@hyrox.pl.  Zwrot nastąpi w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy, zwrotowi przysługuje Opłata za udział w wydarzeniu. Opłata za usługę (tzw. opłata systemowa) jest bezzwrotna.

 1. RYZYKO UCZESTNICTWA / NARUSZENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ, OGRANICZENIA I ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

 9.1. Uczestnik bierze udział w Wydarzeniu na własne ryzyko, musi być zdrowy i w dobrej kondycji fizycznej. Obowiązkiem Uczestnika jest wcześniejsze sprawdzenie swojego stanu zdrowia. Poprzez rejestrację, akredytację i uczestnictwo Uczestnik wyraźnie oświadcza, że jest świadomy szczególnych zagrożeń związanych z Wydarzeniem i że nie ma żadnych obaw zdrowotnych dotyczących jego uczestnictwa.

 9.2. Rejestrując się do udziału w Wydarzeniu, Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w trakcie uczestnictwa w Wydarzeniu może zostać zarażony wirusem Covid-19 lub innymi wirusami.

 9.3. Z zastrzeżeniem punktu 8.4 niniejszego Regulaminu i w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, HYROX PL niniejszym zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za straty, szkody lub obrażenia Uczestnika i/lub jego mienia wynikające z naszej umowy lub w związku z jakimkolwiek wydarzeniem HYROX, w tym wszelkie pośrednie lub wtórne straty lub szkody, takie jak utrata przyjemności, koszty podróży lub zakwaterowania, niezależnie od tego czy strata lub szkoda: (i) powstałaby w zwykłym toku zdarzeń; (ii) jest racjonalnie przewidywalna; lub (iii) jest rozważana przez strony lub w inny sposób.

 9.4. Niezależnie od jakichkolwiek postanowień niniejszego Regulaminu, HYROX PL nie dąży do wyłączenia lub ograniczenia swojej odpowiedzialności: za wszelkie inne sprawy, w przypadku których nie jest możliwe wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności na mocy któregokolwiek z Obowiązujących Przepisów (w tym praw ustawowych i praw konsumenta).

 9.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za zagubioną odzież, przedmioty wartościowe i sprzęt należący do uczestników, które nie zostały nam przekazane na przechowanie. W związku z tym uczestnik powinien być odpowiednio ubezpieczony.

9.6. W zakresie, w jakim odpowiedzialność HYROX PL jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności jej pracowników, przedstawicieli i zastępców.

 1. PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH, PRAWA DO ZDJĘĆ I WIZERUNKU

 10.1. Uczestnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że HYROX PL może wykorzystywać wszelkie informacje dostarczone przez Uczestnika do następujących celów:

 10.1.1. egzekwowanie praw HYROX PL;

 10.1.2. publikowania informacji dotyczących czasów ukończenia Wydarzeń przez uczestników;

 10.1.3. przesyłania Uczestnikowi informacji dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa oraz innych istotnych informacji dotyczących Wydarzeń;

 10.1.4. powiadamiania Uczestnika o wydarzeniach, działaniach, publikacjach i usługach, które mogą być dla niego interesujące, jeśli Uczestnik wyrazi zgodę na ich otrzymywanie od HYROX PL;

 10.1.5. powiadamiania Uczestnika o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie i/lub Wydarzeniach zgodnie z punktem 2.1; 

 10.1.6. przestrzegania Obowiązujących Przepisów.

 10.2. HYROX PL jest uprawniony, samodzielnie lub za pośrednictwem upoważnionych osób trzecich, do dokonywania nagrań audio i wideo oraz robienia zdjęć podczas Wydarzeń, a także wykorzystywania imienia i nazwiska, wizerunku i głosu Uczestników podczas Wydarzeń (łącznie jako „Treści Medialne”) oraz do wykorzystywania ich do celów dokumentacyjnych, informacyjnych i reklamowych we wszystkich mediach (w tym między innymi w mediach drukowanych, telewizyjnych, radiowych i internetowych) bez żadnych ograniczeń pod względem czasu lub miejsca oraz do umożliwienia wszystkim oficjalnym partnerom HYROX i/lub sponsorom takiego samego nieograniczonego wykorzystania i zastosowania.

10.3. HYROX PL dołoży wszelkich starań, aby zapewnić, że Treści Medialne wyprodukowane podczas Wydarzeń będą wykorzystywane wyłącznie w związku z HYROX, nawet jeśli zostaną przekazane upoważnionym stronom trzecim.

 10.4. HYROX PL ma prawo przechowywać, wykorzystywać, nadawać, wyświetlać i/lub reprodukować wszelkie Treści Medialne na wszystkich nośnikach, w tym między innymi w radiu, telewizji, kinie, na wydarzeniach, na nośnikach danych lub w Internecie w celu ich publikacji bez ograniczeń. Obejmuje to również prawo do dokonywania zmian, edycji, przerywania, usuwania lub innych modyfikacji Treści Medialnych oraz do korzystania z nich bez ograniczeń. HYROX PL może przenieść te prawa na osoby trzecie.

 10.5. Uczestnik nie ma prawa do zatwierdzenia lub odrzucenia publikacji jakichkolwiek Treści Multimedialnych ani do jakiejkolwiek formy zwrotu kosztów, rekompensaty lub płatności, jeśli zostanie wspomniany, przedstawiony lub odtworzony w jakichkolwiek Treściach Multimedialnych.

10.6. Sportograf Digital Solutions GmbH, z siedzibą pod adresem 170 Süsterfeldstrasse, 52072, Aachen, Niemcy („Sportograf”) będzie cyfrowo fotografować HYROX w imieniu HYROX PL. Ponadto Sportograf oferuje możliwość zakupu zdjęć z zawodów. Można również zakupić pakiet zdjęć podczas dokonywania rezerwacji na HYROX. Po dokonaniu tego zakupu zostanie zawarta umowa między Uczestnikiem a firmą Sportograf. HYROX PL nie staje się stroną umowy, ale działa wyłącznie jako przedstawiciel Sportograf. Pomiędzy HYROX PL i Sportograf nie ma wymiany danych.

 10.7. W odniesieniu do kwestii medycznych, Uczestnik zgadza się, że:

10.7.1. dane osobowe Uczestnika mogą być przechowywane, wykorzystywane i ujawniane przez HYROX PL w związku z organizacją i administracją Wydarzeń oraz w celu opracowywania informacji statystycznych. W przypadku zachorowania w trakcie lub po zakończeniu Wydarzenia i/lub otrzymania pomocy medycznej lub leczenia od personelu medycznego, innych dostawców usług medycznych dla Wydarzeń zakontraktowanych przez HYROX PL lub jakiegokolwiek lekarza lub szpitala, Uczestnik upoważnia takie osoby do przekazania danych (w tym szczegółów leczenia) HYROX PL lub innym upoważnionym przez nich osobom; 

 10.7.2. Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie mu pomocy medycznej i/lub opieki medycznej w przypadku choroby, urazu lub sytuacji awaryjnej, jeśli wystąpią one podczas Wydarzenia, przy czym pomoc taka zostanie udzielona przez HYROX PL, jej pracowników, wykonawców lub inny przeszkolony personel prowadzący Wydarzenia (co może obejmować użycie środków znieczulających).

 10.8. Uczestnik nie będzie wykonywał, nagrywał i/lub przekazywał jakiegokolwiek dźwięku, obrazu i/lub opisu Wydarzeń w sposób inny niż na swój wyłączny, prywatny i domowy użytek (co, w celu uniknięcia wątpliwości i wyłącznie tytułem przykładu, nie obejmuje nagrywania i/lub przekazywania jakiegokolwiek dźwięku, obrazu i/lub opisu Wydarzeń w celach komercyjnych).

 1. REGULAMIN ZAWODÓW

 Do każdego Wydarzenia zastosowanie ma regulamin HYROX Rulebook (dostępny pod adresem: www.hyrox.com). Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją tego regulaminu jako wiążącego.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 12.1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku angielskim i może być tłumaczony na inne języki. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, pierwszeństwo ma wersja angielska.

 12.2. Umowa między Organizatorem a Uczestnikiem stanowi całość porozumienia między stronami i żadna ze stron nie będzie miała żadnych roszczeń ani środków prawnych w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń, reprezentacji, gwarancji lub zobowiązań złożonych przez lub w imieniu jakiejkolwiek innej strony w związku z niniejszą umową, które nie zostały jeszcze określone w niniejszym Regulaminie.

 12.3. Żadna osoba niebędąca stroną niniejszej umowy nie ma żadnych praw wynikających z Umów.

12.4. Umowa między Organizatorem a Uczestnikiem (w tym niniejszy Regulamin) podlega prawu polskiemu. Strony zgadzają się, że sądy w Warszawie, w Polsce mają wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub w związku z nią. 

  

ORGANIZATOR

 HYROX Polska Sp. z o.o.
Ul. Juliana Falaty 19A/1,
87-100 Toruń, Polska
E-mail: hello@hyrox.pl

 Toruń, maj 2023 r.