Privacy Policy

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Poniższe informacje zapewniają łatwy w nawigacji przegląd tego, co stanie się z danymi osobowymi Użytkownika podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji Użytkownika. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, należy zapoznać się z naszą Deklaracją Ochrony Danych, którą zamieściliśmy pod niniejszym dokumentem.

Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Kto jest podmiotem odpowiedzialnym za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administratorem”)?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora strony internetowej, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem”)” w niniejszej Polityce prywatności.

W jaki sposób rejestrujemy dane Użytkownika?

Gromadzimy dane Użytkownika w wyniku udostępnienia nam przez niego swoich danych. Mogą to być na przykład informacje wprowadzone do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane przez nasze systemy informatyczne automatycznie lub po wyrażeniu zgody na ich rejestrowanie podczas wizyty na stronie internetowej. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas dostępu do witryny). Informacje te są rejestrowane automatycznie podczas uzyskiwania dostępu do tej witryny.

Do jakich celów wykorzystujemy dane Użytkownika?

Część informacji jest generowana w celu zagwarantowania bezbłędnego działania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy wzorców Użytkownika.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?

Użytkownik ma prawo do otrzymania informacji o źródle, odbiorcach i celach zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie, bez konieczności uiszczania opłaty za takie ujawnienie. Użytkownik ma również prawo zażądać sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, ma możliwość cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co będzie miało wpływ na przetwarzanie danych w przyszłości. Użytkownik ma również prawo zażądać ograniczenia przetwarzania jego danych w określonych okolicznościach. Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Prosimy o kontakt w dowolnym momencie w przypadku pytań dotyczących tej lub innych kwestii związanych z ochroną danych.

2. Hosting

Hosting zewnętrzny

Ta strona internetowa jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hosta). Dane osobowe gromadzone na tej stronie są przechowywane na serwerach hosta. Mogą one obejmować między innymi adresy IP, prośby o kontakt, metadane i komunikację, informacje o umowie, dane kontaktowe, imiona i nazwiska, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane za pośrednictwem strony internetowej.

Host jest wykorzystywany w celu realizacji umowy z naszymi potencjalnymi i obecnymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w interesie bezpiecznego, szybkiego i skutecznego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeśli uzyskano odpowiednią zgodę, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 i § 25 (1) TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. odciski palców urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Nasz host będzie przetwarzał dane Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie świadczenia usług i do przestrzegania naszych instrukcji w odniesieniu do takich danych.

Korzystamy z następującego hosta:

Elbnetz GmbH
Hegestraße 40
20251 Hamburg

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

3. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych Użytkowników. W związku z tym traktujemy dane osobowe Użytkowników jako informacje poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszym Oświadczeniem o Ochronie Danych.

Za każdym razem, gdy korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które można wykorzystać do osobistej identyfikacji Użytkownika. Niniejsze Oświadczenie o Ochronie Danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy oraz do jakich celów je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu informacje są gromadzone.

Niniejszym informujemy, że transmisja danych przez Internet (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może być podatna na luki w zabezpieczeniach. Nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie danych przed dostępem osób trzecich.

Informacje o podmiocie odpowiedzialnym (zwanym w RODO „administratorem danych”)

Administratorem przetwarzania danych na tej stronie jest:

UPSOLUT SPORTS GMBH
Bahrenfelder Straße 322
22765 Hamburg
Telefon: 1 (720) 513-2778
E-mail: hyroxworld@hyrox.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi podejmuje decyzje dotyczące celów i zasobów przetwarzania danych osobowych (np. imion i nazwisk, adresów e-mail itp.).

Okres przechowywania

O ile w niniejszej polityce prywatności nie określono bardziej szczegółowego okresu przechowywania, dane osobowe Użytkownika pozostaną u nas do momentu, gdy cel, dla którego zostały zgromadzone, przestanie mieć zastosowanie. Jeśli Użytkownik złoży uzasadniony wniosek o usunięcie danych lub cofnie zgodę na ich przetwarzanie, jego dane zostaną usunięte, chyba że istnieją inne prawnie dopuszczalne powody przechowywania jego danych osobowych (np. okresy przechowywania wynikające z prawa podatkowego lub handlowego); w tym ostatnim przypadku usunięcie nastąpi po ustaniu tych powodów.

Ogólne informacje na temat podstawy prawnej przetwarzania danych na tej stronie internetowej

Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych, przetwarzamy jego dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, jeśli przetwarzane są specjalne kategorie danych zgodnie z art. 9 ust 1 DSGVO. W przypadku wyraźnej zgody na przekazywanie danych osobowych do krajów trzecich, przetwarzanie danych odbywa się również na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Jeśli Użytkownik wyraził zgodę na przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym (np. poprzez odcisk palca urządzenia), przetwarzanie danych opiera się dodatkowo na § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Jeśli dane Użytkownika są wymagane do realizacji umowy lub wdrożenia środków przedumownych, przetwarzamy dane Użytkownika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Ponadto, jeśli dane Użytkownika są wymagane do wypełnienia obowiązku prawnego, przetwarzamy je na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Ponadto przetwarzanie danych może odbywać się na podstawie naszego uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacje na temat odpowiedniej podstawy prawnej w każdym indywidualnym przypadku znajdują się w kolejnych punktach niniejszej polityki prywatności.

Wyznaczenie inspektora ochrony danych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

HYROX Poland Sp z o.o.
Juliana Falata 19A/1,
87-100 Torun, Poland

E-mail: hello@hyrox.pl

Informacje o przekazywaniu danych do USA i innych krajów spoza UE

Korzystamy między innymi z narzędzi firm mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych lub w innych z punktu widzenia ochrony danych, niezabezpieczonych krajach spoza UE. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe Użytkownika mogą być potencjalnie przekazywane do tych krajów spoza UE i tam przetwarzane. Musimy podkreślić, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z poziomem w UE. Na przykład amerykańskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do udostępniania danych osobowych agencjom bezpieczeństwa, a Użytkownik jako osoba, której dane dotyczą, nie ma żadnych możliwości obrony w sądzie. W związku z tym nie można wykluczyć, że agencje amerykańskie (np. Secret Service) będą przetwarzać, analizować i trwale archiwizować dane osobowe Użytkownika do celów nadzoru. Nie mamy kontroli nad tymi czynnościami przetwarzania.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Szeroki zakres transakcji przetwarzania danych jest możliwy wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkownika. Użytkownik może również w dowolnym momencie odwołać zgodę, której już nam udzielił. Pozostaje to bez uszczerbku dla legalności gromadzenia danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w szczególnych przypadkach; prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej (art. 21 RODO)

W PRZYPADKU, GDY DANE SĄ PRZETWARZANE NA PODSTAWIE ART. 6 UST. 1 LIT E) LUB F) RODO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA JEGO DANYCH OSOBOWYCH Z PRZYCZYN WYNIKAJĄCYCH Z JEGO WYJĄTKOWEJ SYTUACJI. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA OPARTEGO NA TYCH PRZEPISACH. ABY OKREŚLIĆ PODSTAWĘ PRAWNĄ, NA KTÓREJ OPIERA SIĘ PRZETWARZANIE DANYCH, NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZYM OŚWIADCZENIEM O OCHRONIE DANYCH. JEŚLI UŻYTKOWNIK ZGŁOSI SPRZECIW, NIE BĘDZIEMY JUŻ PRZETWARZAĆ JEGO DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE BĘDZIEMY W STANIE PRZEDSTAWIĆ PRZEKONUJĄCE, GODNE OCHRONY PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH, KTÓRE PRZEWAŻAJĄ NAD JEGO INTERESAMI, PRAWAMI I WOLNOŚCIAMI LUB JEŚLI CELEM PRZETWARZANIA JEST DOCHODZENIE, WYKONYWANIE LUB OBRONA UPRAWNIEŃ PRAWNYCH (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 1 RODO). 

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE W CELU ZAANGAŻOWANIA SIĘ W REKLAMĘ BEZPOŚREDNIĄ, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRYCH TO DOTYCZY, DO CELÓW TAKIEJ REKLAMY. DOTYCZY TO RÓWNIEŻ PROFILOWANIA W ZAKRESIE, W JAKIM JEST ONO POWIĄZANE Z TAKĄ REKLAMĄ BEZPOŚREDNIĄ. W PRZYPADKU WNIESIENIA SPRZECIWU DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA NIE BĘDĄ JUŻ WYKORZYSTYWANE DO CELÓW REKLAMY BEZPOŚREDNIEJ (SPRZECIW ZGODNIE Z ART. 21 UST. 2 RODO). 

Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO osoby, których dane dotyczą, są uprawnione do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym zwykle mają miejsce zamieszkania, miejsce pracy lub miejsce, w którym doszło do domniemanego naruszenia. Prawo do zarejestrowania skargi obowiązuje niezależnie od wszelkich innych postępowań administracyjnych lub sądowych dostępnych jako środki prawne.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo zażądać od nas przekazania wszelkich danych, które przetwarzamy automatycznie na podstawie jego zgody lub w celu realizacji umowy, Użytkownikowi lub stronie trzeciej w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli Użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, zostanie to zrobione tylko wtedy, gdy będzie to technicznie wykonalne.

Informacje o danych, ich poprawianie i usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów ustawowych, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródle i odbiorcach, a także celu przetwarzania danych. Użytkownik może mieć również prawo do sprostowania lub usunięcia swoich danych. W przypadku pytań dotyczących tego tematu lub jakichkolwiek innych pytań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt z nami w dowolnym momencie.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo zażądać nałożenia ograniczeń w zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania ma zastosowanie w następujących przypadkach:

– W przypadku, gdy Użytkownik zakwestionuje prawidłowość zarchiwizowanych przez nas należących do niego danych, zazwyczaj będziemy potrzebować trochę czasu, aby zweryfikować to roszczenie. W czasie trwania tego dochodzenia Użytkownik ma prawo zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

– Jeśli przetwarzanie danych osobowych Użytkownika było/jest prowadzone w sposób niezgodny z prawem, Użytkownik ma możliwość zażądania ograniczenia przetwarzania swoich danych zamiast żądania ich usunięcia.

– Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych Użytkownika, a Użytkownik potrzebuje ich do wykonywania, obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, zamiast ich usunięcia.

– Jeśli Użytkownik zgłosił sprzeciw zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, prawa Użytkownika i nasze prawa będą musiały zostać zestawione ze sobą. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, Użytkownik ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych.

Jeśli Użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te – z wyjątkiem ich archiwizacji – mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innych osób fizycznych lub prawnych lub z ważnych względów interesu publicznego, na które powołuje się Unia Europejska lub jej państwo członkowskie.

Szyfrowanie SSL i/lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia zakupu lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna korzysta z programu szyfrującego SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać, sprawdzając, czy wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://”, a także po pojawieniu się ikony kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Odrzucanie niechcianych wiadomości e-mail

Niniejszym sprzeciwiamy się wykorzystywaniu danych kontaktowych opublikowanych w połączeniu z obowiązkowymi informacjami, podanymi w Informacjach na naszej Witrynie Internetowej, do wysyłania nam materiałów promocyjnych i informacyjnych, o które wyraźnie nie prosiliśmy. Operatorzy tej witryny i jej stron zastrzegają sobie wyraźne prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku nieautoryzowanego wysyłania informacji promocyjnych, na przykład za pośrednictwem wiadomości SPAM.

4. Rejestrowanie danych na tej stronie internetowej

Pliki cookie

Nasze witryny i strony wykorzystują to, co w branży określa się jako „pliki cookie”. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które nie powodują żadnych uszkodzeń urządzenia. Są one przechowywane tymczasowo na czas trwania sesji (sesyjne pliki cookie) lub są trwale archiwizowane na urządzeniu Użytkownika (stałe pliki cookie). Pliki cookie sesji są automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty. Stałe pliki cookie pozostają zarchiwizowane na urządzeniu Użytkownika do momentu ich aktywnego usunięcia lub automatycznego usunięcia przez przeglądarkę internetową.

W niektórych przypadkach możliwe jest, że pliki cookie stron trzecich są przechowywane na urządzeniu Użytkownika po wejściu na naszą stronę (pliki cookie stron trzecich). Te pliki cookie umożliwiają Użytkownikowi lub nam korzystanie z niektórych usług oferowanych przez stronę trzecią (np. pliki cookie do przetwarzania usług płatniczych).

Pliki cookie pełnią różne funkcje. Wiele plików cookie jest technicznie niezbędnych, ponieważ niektóre funkcje strony internetowej nie działałyby w przypadku braku plików cookie (np. funkcja koszyka na zakupy lub wyświetlanie filmów). Celem innych plików cookie może być analiza wzorców Użytkownika lub wyświetlanie komunikatów promocyjnych.

Pliki cookie, które są wymagane do realizacji transakcji komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, z których Użytkownik chce korzystać (np. funkcji koszyka zakupów) lub tych, które są niezbędne do optymalizacji (wymagane pliki cookie) strony internetowej (np. pliki cookie, które zapewniają mierzalny wgląd w odbiorców internetowych), będą przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, chyba że powołano się na inną podstawę prawną. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu wymaganych plików cookie w celu zapewnienia technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia usług operatora. Jeśli zażądano zgody Użytkownika na przechowywanie plików cookie i podobnych technologii rozpoznawania, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie uzyskanej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i § 25 ust. 1 TTDSG); zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Użytkownik ma możliwość skonfigurowania swojej przeglądarki w taki sposób, aby był powiadamiany o każdym umieszczeniu plików cookie i zezwalał na akceptację plików cookie tylko w określonych przypadkach. Użytkownik może również wyłączyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie, albo aktywować funkcję usuwania w celu automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcje tej witryny mogą być ograniczone.

W przypadku korzystania z plików cookie stron trzecich lub wykorzystywania plików cookie do celów analitycznych, Użytkownik zostanie o tym osobno powiadomiony zgodnie z niniejszą Polityką ochrony danych i, w stosownych przypadkach, poproszony o wyrażenie zgody.

Zgoda z Real Cookie Banner

Nasza witryna internetowa wykorzystuje technologię zgody Real Cookie Banner w celu uzyskania zgody Użytkownika na przechowywanie określonych plików cookie na jego urządzeniu lub na korzystanie z określonych technologii oraz w celu udokumentowania tej zgody w sposób zgodny z przepisami o ochronie danych. Dostawcą tej technologii jest devowl.io GmbH – Matthias Günter und Jan Karres, Tannet 12, 94539 Grafling (dalej RCB).

RCB jest instalowany lokalnie na naszych serwerach, więc nie jest nawiązywane żadne połączenie z serwerami dostawcy RCB. RCB przechowuje plik cookie w przeglądarce Użytkownika, aby móc przypisać udzielone mu zgody lub je odwołać. Dane zebrane w ten sposób są przechowywane do momentu, w którym Użytkownik zażąda ich usunięcia, sam usunie plik cookie RCB lub do momentu, w którym cel przechowywania danych przestanie obowiązywać. Obowiązkowe prawne obowiązki przechowywania pozostają nienaruszone.

Real Cookie Banner służy do uzyskania wymaganej prawem zgody na korzystanie z plików cookie. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

[rcb-consent type=”change” tag=”a” text=”Zmień ustawienia plików cookie”]

[rcb-consent type=”history” tag=”a” text=”Historia ustawień prywatności”]

[rcb-consent type=”revoke” tag=”a” text=”Cofnij zgodę” successmessage=”Pomyślnie cofnąłeś zgodę. Strona zostanie teraz załadowana ponownie.”]

Pliki dziennika serwera

Dostawca tej witryny i jej stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które przeglądarka Użytkownika przekazuje nam automatycznie. Informacje te obejmują:

– Typ i wersję używanej przeglądarki

– Używany system operacyjny

– Adres URL strony odsyłającej

– Nazwę hosta komputera uzyskującego dostęp

– Czas zapytania do serwera

– Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Dane te są rejestrowane na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnym wyświetlaniu i optymalizacji strony internetowej operatora. Aby to osiągnąć, pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.

Formularz kontaktowy

Jeśli Użytkownik wyśle nam zapytanie za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, informacje podane w formularzu kontaktowym, a także wszelkie podane w nim dane kontaktowe będą przez nas przechowywane w celu obsługi zapytania Użytkownika oraz w przypadku dalszych pytań. Nie będziemy udostępniać tych informacji bez zgody Użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli żądanie Użytkownika jest związane z wykonaniem umowy lub jeśli jest to konieczne do przeprowadzenia działań poprzedzających zawarcie umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie w skutecznym przetwarzaniu kierowanych do nas żądań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na zgodzie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli została ona wyrażona; zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Informacje wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym pozostaną u nas do momentu, gdy Użytkownik poprosi nas o usunięcie danych, cofnie zgodę na archiwizację danych lub gdy cel, dla którego informacje są archiwizowane, przestanie istnieć (np. po udzieleniu przez nas odpowiedzi na zapytanie Użytkownika). Pozostaje to bez uszczerbku dla wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności okresów przechowywania danych.

Żądanie przesłane pocztą elektroniczną, telefonicznie lub faksem

Jeśli Użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, jego żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, żądanie), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia jego żądania. Nie przekazujemy tych danych dalej bez zgody Użytkownika.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, jeśli zapytanie Użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest wymagane do wykonania środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach dane są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu polegającego na skutecznej obsłudze przesłanych do nas zapytań (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) lub na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), jeśli została ona uzyskana; zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie.

Dane przesłane nam przez Użytkownika za pośrednictwem próśb o kontakt pozostają u nas do czasu, gdy Użytkownik zażąda od nas ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy cel przechowywania danych wygaśnie (np. po wypełnieniu prośby). Obowiązkowe przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe okresy przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. Newsletter

Dane do newslettera

Jeśli Użytkownik chce otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy Użytkownik jest właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynu. Dalsze dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Do obsługi newslettera wykorzystujemy dostawców usług newslettera, których opisano poniżej.

ActiveCampaign

Ta strona korzysta z ActiveCampaign do wysyłania newsletterów. Dostawcą jest ActiveCampaign, Inc, 1 N Dearborn, 5th Floor Chicago, Illinois 60602, Stany Zjednoczone.

ActiveCampaign to usługa, za pomocą której można między innymi organizować i analizować wysyłkę newsletterów. Dane wprowadzone w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane na serwerach ActiveCampaign w Stanach Zjednoczonych.

Analiza danych przez ActiveCampaign

Z pomocą ActiveCampaign jesteśmy w stanie analizować nasze kampanie newsletterowe. Możemy na przykład sprawdzić, czy wiadomość newslettera została otwarta i które linki zostały kliknięte. W ten sposób możemy określić, które linki były klikane szczególnie często.

Możemy również sprawdzić, czy pewne wcześniej zdefiniowane działania zostały wykonane po otwarciu / kliknięciu (współczynnik konwersji). Możemy na przykład stwierdzić, czy Użytkownik dokonał zakupu po kliknięciu w newsletter.

ActiveCampaign pozwala nam również klasyfikować odbiorców newslettera na różne kategorie („klastry”). Na przykład, odbiorców newslettera można podzielić według wieku, płci lub miejsca zamieszkania. W ten sposób newslettery mogą być lepiej dostosowane do odpowiednich grup docelowych. Jeśli Użytkownik nie życzy sobie analizy przez ActiveCampaign, musi zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu udostępniamy odpowiedni link w każdej wiadomości newslettera. Ponadto Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji newslettera bezpośrednio na stronie internetowej.

Szczegółowe informacje na temat funkcji ActiveCampaign można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.activecampaign.com/email-marketing.

Polityka prywatności ActiveCampaign znajduje się pod adresem: https://www.activecampaign.com/privacy-policy.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Użytkownik może odwołać tę zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem operacji przetwarzania danych, które już miały miejsce.

Przesyłanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: https://www.activecampaign.com/legal/scc i https://www.activecampaign.com/de/legal/gdpr-updates/privacy-shield.

Okres przechowywania

Dane przekazane nam w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera lub przez dostawcę usługi newslettera i zostaną usunięte z listy dystrybucyjnej newslettera po rezygnacji z jego subskrypcji. Dane przechowywane przez nas w innych celach pozostają nienaruszone.

Po wypisaniu się z listy dystrybucyjnej newslettera, adres e-mail Użytkownika może zostać zapisany przez nas lub dostawcę usługi newslettera na czarnej liście, jeśli takie działanie jest konieczne, aby zapobiec wysyłaniu wiadomości w przyszłości. Dane z czarnej listy są wykorzystywane wyłącznie w tym celu i nie są łączone z innymi danymi. Służy to zarówno interesom Użytkownika, jak i naszym interesom w zakresie przestrzegania wymogów prawnych przy wysyłaniu newsletterów (uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Przechowywanie na czarnej liście jest bezterminowe. Użytkownik może sprzeciwić się przechowywaniu danych, jeśli jego interesy przeważają nad naszym uzasadnionym interesem.

Przetwarzanie danych

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA) z wyżej wymienionym dostawcą. Jest to umowa wymagana przez przepisy o ochronie danych osobowych, która gwarantuje, że dostawca przetwarza dane osobowe osób odwiedzających naszą stronę internetową, wyłącznie na podstawie naszych instrukcji i zgodnie z RODO.

6. Wtyczki i narzędzia

Czcionki internetowe Google (osadzanie lokalne)

Ta strona internetowa korzysta z tzw. Web Fonts – czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu zapewnienia jednolitego korzystania z czcionek na tej stronie. Te czcionki Google są instalowane lokalnie, dzięki czemu połączenie z serwerami Google nie jest nawiązywane w połączeniu z tą aplikacją.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Web Fonts, kliknij ten link: https://developers.google.com/fonts/faq i zapoznaj się z Oświadczeniem o Ochronie Prywatności Danych Google, pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Font Awesome (osadzanie lokalne)

Ta strona korzysta z Font Awesome, aby zapewnić jednolite użycie czcionek na tej stronie. Font Awesome jest instalowany lokalnie, więc połączenie z serwerami Fonticons, Inc. nie będzie nawiązywane w związku z tą aplikacją.

Więcej informacji na temat Font Awesome można znaleźć w Oświadczeniu o Pchronie Prywatności Danych Font Awesome, pod adresem: https://fontawesome.com/privacy.